Kirchenchor St. Peter und Paul

Chorleiter

Dr. Alexander Schmidt

Seit Januar 2021 ist Dr. Alexander Schmidt Leiter des Kirchenchores St. Peter und Paul. Weitere Infos demnächst.